Anunț ocupare post CDA EA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.28, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea în sistem “plata cu ora” a următoarelor fracțiuni de posturi didactice vacante în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Disciplina

Anul de studiu

Forma de predare(curs, seminar, etc.)

Nivel post (sef de lucrări, asistent)

Informatică aplicată

I IETC eng

Laborator

Asistent

Dispozitive electronice

I IETC

Laborator

Asistent

Componente si circuite electronice pasive

I IETC

Laborator

Asistent

Bazele circuitelor electronice

I ISA

Laborator

Asistent

Tehnici CAD

II IETC

Laborator

Asistent

Circuite electronice fundamentale

II IETC

Laborator

Asistent

Microcontrolere

III EA

Laborator

Asistent

Tehnologii web

III EA

Laborator

Asistent

Bazele sistemelor de achizitie de date

III EA

Laborator

Asistent

Bazele sistemelor de achizitie de date

III EA eng

Laborator

Asistent

Elemente de reglare si control

III EA eng

Curs

S.L.

Surse de alimentare

IV EA

Laborator

Asistent

Elemente de testare automata

IV EA eng

Laborator

Asistent

Controlul sistemelor electronice

I IE master

Curs

S.L.

A. În conformitate cu H.G.286/2011, poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine eliberate de medicul de medicină a muncii;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

—————————————

Bibliografia si Tematica sunt cele anexate.

C. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită de transmitere a documentelor în vederea înscrierii la concurs: 11 septembrie 2020

Proba de concurs:

Data desfășurării:

Locul și ora desfășurării:

Interviu

17.09.2020

orele 9.00

Online Microsoft Teams

 

Termenul în care se pot depune contestații                         

18.09.2020

Termenul în care se afișează rezultatul contestațiilor

19.09.2020

Termenul de afișare a rezultatelor finale               

19.09.2020

D. Documentele care compun dosarele de concurs se transmit în format electronic (pdf.) în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, la adresa Simona.Fantana@ael.utcluj.ro.

Documentele scanate care compun dosarul de concurs sunt:

 1. Cererea candidatului, avizată de Biroul Juridic, înregistrată la nivelul departamentului;
 2. Curriculum vitae și lista de lucrări;
 3. Copii după diplomele de licenţă, doctorat, precum şi foile matricole aferente (la prima angajare în UTCN, copiile vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de directorul de departament);
 4. copie după cartea de muncă încheiată;
 5. adeverinţă de la locul de muncă, în care să se indice vechimea în post cu studii superioare, acordul pentru desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, programul de activitate. În situaţia în care nu se poate obţine acordul este suficientă o declaraţie pe proprie răspundere a celui în cauză vizată de către directorul de departament;
 6. copie după cuponul de pensie, în cazul pensionarilor;
 7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară sau nu activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi, şi că nu a pierdut calitatea de cadru didactic prin desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
 8. adeverinţă medicală, de la medicul de medicina muncii, din care să rezulte că starea de sănătate îi permite desfăşurarea de activităţi didactice;
 9. copie după cartea de identitate;
 10. Cod IBAN;
 11. pentru cadrele didactice de la alte universităţi, aprobarea Senatului universităţii respective.
 12. Pentru cadrele didactice pensionate din U.T.C.-N se vor depune doar documentele de la punctele a, b, f, h, I și j.
 13. Pentru profesorii onorifici ai facultăților/universității, Dr. H. C. ai universității și specialiștii invitați din străinătate se vor solicita doar documentele de la pct. a, i și j;
 14. Adresa de e-mail validă pentru comunicarea între părți.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original la data desfășurării concursului  în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.